Košík 0x

0,00 €

Obchodné podmienky Autodiely-Bratislava

Obchodné podmienky

 

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.autodiely-bratislava.sk

 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľom e-shopu je AUTO RELAX s.r.o., IČO: 44415711, IČDPH: SK2022691143 ( ďalej len „predávajúci“ alebo „obchodník“). Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu  www.autodiely-bratislava.sk môžu uskutočniť fyzické i právnické osoby ( ďalej len ,, kupujúci,,).  

 

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo iný obchodník.

 

Práva podľa Zákona č. 108/2024 o ochrane spotrebiteľa sa vzťahujú len na kúpne zmluvy uzatvorené medzi obchodníkom a spotrebiteľom.

 

 •     spotrebiteľom je FO, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania
 •     obchodníkom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svoje podnikateľskej činnosti alebo povolania

 

Dohľad vykonáva SOI Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI v Bratislave pre Bratislavský kraj, odbor výkonu dozoru, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

 

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104

 

Článok 2
Postup pri objednávaní

Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAJ DO KOŠÍKA“.  Po vybratí tovaru vložením do košíka kliknutím na ikonu „ZOBRAZIŤ KOŠÍK“  možno uskutočniť objednávku kliknutím na „POKRAČOVAŤ NA OBJEDNÁVKU“. Následne kupujúci vyplní objednávkový formulár a odošle ho kliknutím na ikonu „ODOSLAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením alebo SMS o prijatí objednávky. Okamihom prijatia oznámenia do mailovej schránky kupujúceho o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.

 

Článok 3
Cenové a platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú konečné, vrátane 20 % DPH. Sme platiteľmi DPH. Tovar posielame len na dobierku Slovenskou poštou. Obchodné podmienky Slovenskej pošty nájdete tu http://www.posta.sk/informacie/postove-a-obchodne-podmienky

 

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 •   Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky, ak sa s kupujúcim nedohodol inak alebo nebola dohodnutá lehota, ktorá je pre kupujúceho mimoriadne dôležitá.
 •   Ak tovar nie je fyzicky na sklade a dodanie by trvalo viac ako 30 dní, alebo viac ako by bola dohodnutá lehota, predávajúci o tomto informuje kupujúceho a tento má právo od objednávky odstúpiť.  
 •   Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu všetko, čo od neho na základe zmluvy dostal.
 •   Vlastnícke právo k predanej veci a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty veci prechádza na kupujúceho okamihom dodania.
 • Prepravné podmienky pre Slovenskú republiku:
 • Cena za prepravné a balné zásielky poslanej kuriérom DPD, SPS, GEIS alebo TOPTRANS
 • Výber kuriéra závisí od veľkosti zásielky.
 • Kuriérskou službou posielame tovar na adresu len v Slovenskej republike uvedenú objednávateľom s doručením + 1 pracovný deň. Uzávierka objednávok je o 12:00, objednávky prijaté po 12:00 budú vybavené nasledujúci pracovný deň. Kuriér doručí zásielku k prvým uzamykateľným dverám.
 •  
 • Cena poštovného a balného je 5 € s DPH (okrem tovarov so špeciálnou cenou prepravy) a s hodnotou objednávky do 100 € s DPH.
 •  
 • Pri objednávke v hodnote nad 100 €  s DPH je poštovné a balné zdarma, okrem tovarov so špeciálnou cenou prepravy (strešné boxy, veľké nosiče bicyklov na ťažné zariadenie ...). Cenu dopravy zistíte pri vytváraní objednávky v kroku doprava.
 •  
 • Cena pri prevzatí tovaru v predajni - osobný odber je za 0 €.
 • Upozornenie!
 • Pri preberaní tovaru si skontrolujte počet kusov balíkov (je uvedený na štítku nalepenom na balíku napr. 1/5, 10/10, 1/1 {číslo balíka/počet balíkov}) a stav balenia. Pokiaľ je obal balenia poškodený žiadajte od kuriéra spísanie zápisu o škode a obal si odfotografujte alebo zásielku neprevezmite a oznámte túto skutočnosť predávajúcemu. Zásielku ODPORÚČAME rozbaliť pred kuriérom a preveriť nepoškodenosť tovaru. Ako náhle zistíte, že tovar ktorý Vám bol doručený, je poškodený, požiadajte kuriéra o spísanie škodového protokolu. Pokiaľ zásielku neskontrolujete bezprostredne po doručení, urobte tak najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky. V prípade zistenia poškodenia tovaru nám oznámte túto skutočnosť.
 •  
 • NEZABÚDAJTE, že svojim podpisom na prepravnom liste súhlasíte, že ste tovar prevzali kompletný a nepoškodený. Na možnú reklamáciu máte 24 hodín od prevzatia zásielky a podpísania prepravného listu !

 

 

Článok 5
Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop

 

Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy sa vzťahuje len na spotrebiteľské zmluvy uzatvorené medzi obchodníkom a spotrebiteľom. 

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  UZAVRETEJ NA DIAĽKU

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: AUTO RELAX s.r.o., Račianska 39, 83102 Bratislava e-mail: obchod@autorelax.sk .

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali, jeho použitie však nie je povinné.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

 

Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 

Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

Článok 6
Reklamačné podmienky

 •   Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po doručení tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s doručovateľom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať.
 •   Záručná doba tovaru je 24 mesiacov.
 •   Ak má tovar vady musí na ne kupujúci upozorniť do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby. 
 •   Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil predávajúcemu neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil kupujúcemu značné ťažkosti.
 •   Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, vrátane okolností uvedených vyššie.
 •   Predávajúci opraví alebo vymení vec v primeranej lehote po tom, čo kupujúci vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí kupujúcemu s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec požadoval.
 •   Na účely opravy alebo výmeny kupujúci odovzdá alebo sprístupní vec predávajúcemu alebo inej osobe oznámenej predávajúcim. Náklady prevzatia veci znáša predávajúci.
 •   Predávajúci dodá opravenú vec alebo náhradnú vec kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu kupujúci dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak.
 •   Ak kupujúci neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže predávajúci vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, predávajúci kupujúceho o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Predávajúci bezodkladne po predaji vyplatí kupujúcemu výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak kupujúci uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej predávajúcim v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Predávajúci môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré predávajúci účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by predávajúci musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.

 

 •   Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty ak:

-          predávajúci vec neopravil ani nevymenil,

-          predávajúci odmietol odstrániť vadu

-          vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,

-          vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo

-          predávajúci vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.

 •   Pri posudzovaní práva kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť vady a možnosť od kupujúceho objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť predávajúceho odstrániť vadu. Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez vád.
 •   Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady a že vada je zanedbateľná, nesie predávajúci.
 •   Ak sa zmluva týka kúpy viacerých vecí, kupujúci môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci.
 •   Kupujúci po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti vec predávajúcemu na náklady predávajúceho. Predávajúci zabezpečí odstránenie veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Ak predávajúci vec v primeranej lehote neodstráni, môže kupujúci zabezpečiť odstránenie a doručenie veci predávajúcemu na náklady a nebezpečenstvo predávajúceho.
 •   Predávajúci po odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia veci predávajúcemu alebo po preukázaní, že kupujúci zaslal vec predávajúcemu, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.
 •   Predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri zaplatení kúpnej ceny, ak kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša predávajúci.
 •   Predávajúci nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred odstúpením od kúpnej zmluvy.

 

 •   Ak predávajúci odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi kupujúcemu. Ak kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a predávajúci nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu.
 •   Kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom diaľkovej komunikácie ( listom, telefonicky alebo mailom ) a je povinný reklamovaný tovar spolu s kópiou dokladu o zakúpení tovaru doručiť alebo sprístupniť predávajúcemu.
 •    Predávajúci poskytne kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady kupujúcim. Predávajúci v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.

 

Článok 7
Ochrana osobných údajov

 

Predávajúci sa pri spracúvaní osobných údajov riadi Zákonom č. 18/2018 Z.z. o  ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len za účelom vyhotovenia faktúry a dodania tovaru a sú chránené v zmysle zákona.

 

 

 

Dohľad vykonáva SOI

 Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI v Bratislave pre Bratislavský kraj, odbor výkonu dozoru, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

 

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104

 

 

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov :

 

 •          Podľa Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov účinného od 1.1.2016 sú orgánmi alternatívneho riešenia sporov zo zákona Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.

 

 •          Spotrebiteľ má právo podať obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že obchodník porušil iné práva spotrebiteľa.
 •          Obchodník informuje spotrebiteľa na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník odpovedal zamietavo na žiadosť.
 •          Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 •          Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 •          Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.
 •          K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Ak ide o spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, spotrebiteľ môže už v návrhu uviesť svoj súhlas so zabezpečením vyjadrenia odborne spôsobilej osoby.
 •          Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice, ak pravidlá alternatívneho riešenia sporov subjektu alternatívneho riešenia sporov neustanovujú inak. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť  formulár, ktorého vzor je dostupný na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU

 

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Meno, priezvisko, titul : ......................................................................................................

 

Adresa bydliska: ......................................................................................................

 

Telefónne číslo/ email: ......................................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto oznamujem že odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou AUTO RELAX s.r.o. so sídlom Račianska 39, 83102 Bratislava, IČO: 44415711 tel: 0244252776, e-mail: obchod@autorelax.sk (ďalej len ako „obchodník“).

Spotrebiteľ týmto vracia obchodníkovi v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

 

Číslo objednávky alebo číslo faktúry: .............................................................................

 

Dátum objednania (vystavenia faktúry): .............................................................................

 

Dátum prijatia tovaru: .............................................................................

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na www.autodiely-bratislava.sk):

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

Spotrebiteľ vrátil výrobok v mieste osobného prevzatia (v predajni) : ................................

 

Dátum prevzatia výrobku predajňou : ...............................

Výrobok bol doručený na adresu obchodníka touto prepravnou organizáciou:

 

....................................................................................................................................................................

 

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):.........................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

Predávajúci je podľa zákona oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet IBAN: .................................................................................................

 

Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke www.autodiely-bratislava.sk v sekcii "Obchodné podmienky" 

Spotrebiteľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

 

 

 

 

V ....................................., dňa ...................,                                                podpis spotrebiteľa .....................................

 

 

 

 Obchodné podmienky sú platné od 1.7.2024

2024    autodiely-bratislava.sk